අපගේ මෙහෙවර

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ ඩිජිටල් ලෝකය අතර පරතරය නැතිකිරීම සදහා ඔබේ ව්‍යාපාරයේ විශාලත්වය කුමක් වුවත්, සෑම ව්‍යාපාරයක්ම සාර්ථකත්වය සහ වර්ධනය සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමට සාධාරණ අවස්ථාවක් ලැබිය යුතු බව අපි විශ්වාස කරමු. අපගේ වේදිකාව සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබට විශ්වාසයෙන් යුතුව ඩිජිටල් අවකාෂයේ සැරිසැරීමට අවශ්‍ය සම්පත් සහ සහාය ලබා දීමටය.

අපි කරන දේ

DigiGo.lk, DigiGo.lk සන්නාමය යටතේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා ඩිජිටල් Playbook නිර්මාණය කරන වේදිකාවකි. Playbook යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට / වැඩිදියුණු කිරිමට උපකාර ලබා ගත හැකි සහ දැරිය හැකි දේශීය ඩිජිටල් සේවා සඳහා යොමු කිරීම සඳහා ඕනෑම කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙකු සඳහා එක් ස්ථානය නිර්මාණය කිරීමයි.

DigiGo.lk යනු මාර්ගෝපදේශයක් පමණක් ම නොවේ. එය කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ දැනුම සහ මෙවලම් සමඟින් සවිබල ගන්වන අතර සම්ප්‍රදාය සහ තාක්‍ෂණය අතර පරතරය සමනය කරයි.

අද ශීඝ්‍රයෙන් පරිණාම වන ඩිජිටල් අවකාෂය තුළ, තාක්‍ෂණය වැලඳ ගැනීම තවදුරටත් විකල්පයක් නොව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට දියුණු වීමට සහ තරඟකාරීව සිටීමට අවශ්‍යතාවයකි. පෙර නොවූ විරූ වර්ධනයක් තුළින් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම, මෙවලම් සහ ජාල සමඟ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා DigiGo.lk කල්පනාකාරීව සකස් කර ඇත.

අපගේ හවුල්කරුවන්